Džiugu kad lankotės interneto portale www.GeriServisai.lt. Interneto portalas www.geriservisai.lt priklauso UAB „Geri servisai“, juridinio asmens kodas 304557409, registracijos adresas Aušros Vartų g. 16-1, Vilnius (toliau – www.geriservisai.lt).
Šios taisyklės yra sutartis tarp UAB „Geri servisai“ ir Jūsų (toliau – Naudotojas) dėl naudojimosi interneto portalu, kuris pasiekiama internetiniu adresu www.geriservisai.lt (toliau – Portalas), o tai pat ir taisyklės (toliau – Taisyklės), kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir/arba besinaudojantys Portalo teikiamomis paslaugomis. Šios taisyklės taikomos ir naudotojams, kurie nėra registruoti portalo www.geriservisai.lt lankytojai ar naudotojai.
Lankytojas, naudotojas, vartotojas

1. Bendrosios nuostatos
„www.geriservisai.lt“ suteikia Naudotojams virtualią erdvę, t. y. Portalą, kurioje transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiantys juridiniai ir fiziniai subjektai (toliau Servisai) įkelia informaciją apie save ir savo teikiamas paslaugas, o Naudotojai pasinaudodami Portalu gali peržiūrėti Servisų teikiamą informaciją apie jų teikiamas paslaugas, skambinti Servisui jo pateiktu telefono numeriu arba rezervuotis laiką atvykimui į Servisą.
Naudotojas lankydamasis Portale ir jame atlikdamas bet kokius veiksmus, kuriuos leidžia atlikti Portalo funkcionalumas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Naudotojas yra laisvas pasirinkti Paslaugų, kuriomis jis nori naudotis Portale, rūšį ir apimtį. Jei Naudotojas nesutinka laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Naudotojas neturi teisės naudotis jokiomis Portalo teikiamomis paslaugomis.
Tobulinant Portalo funkcionalumą ir keičiant teikiamų Paslaugų kiekį ar pobūdį „geriservisai.lt“ turi teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles. Su pasikeitusiomis Taisyklėmis Naudotojai visada galės susipažinti skelbiant naujausią Taisyklių versiją Portale.

2. Registracija ir prisijungimo duomenys

Dalis Portalo teikiamų paslaugų Naudotojui yra prieinamos tik atlikus registracijos procedūrą Portale, todėl norėdamas naudotis visomis Portalo suteikiamomis paslaugomis Naudotojas turi atlikti Registraciją.
Registracija atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Portale ir suvedant Registracijos formoje prašomus pateikti Naudotojo duomenis – elektroninio pašto adresą arba telefono numerį. Slaptažodis nurodytais Naudotojo duomenimis bus atsiųstas atlikus registraciją. Elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir slaptažodis sudaro Prisijungimo duomenis (toliau – Prisijungimo duomenys).
Naudotojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. „geriservisai.lt“ turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Naudotojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą. Naudotojui pateikus neteisingus duomenis „geriservisai.lt“ turi teisę neregistruoti Naudotojo nepranešus jam, registravus jį ir vėliau paaiškėjus apie neteisingų duomenų pateikimą pašalinti Naudotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir/arba imtis bet kokių kitų veiksmų.
Naudotojas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis rūpinasi ir atsako už Prisijungimo duomenų, reikalingų Naudotojui prisijungti prie Portalo ar kitaip naudojantis Paslaugomis, slaptumą.
„geriservisai.lt“ jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui ir/arba tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus Prisijungimo duomenis.
Naudotojas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pažeidžiant Naudotojo įsipareigojimą neatskleisti Prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Naudotojui.
Naudotojas sutinka, kad Prisijungimo duomenys, kuriuos jis pateikia registruodamasis Portale ir/arba naudodamasis Portalo Paslaugomis, būtų valdomi ir tvarkomi „geriservisai.lt“ vadovaujantis šiomis Taisyklėmis. Naudotojas sutikimą dėl Prisijungimo duomenų naudojimo išreiškia varnele pažymėdamas laukelį:
„Susipažinau ir sutinku su interneto svetainės geriservisai.lt naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika"
„geriservisai.lt“ užtikrina jam perduotų Naudotojo Prisijungimo duomenų, duomenų apie Naudotoją ir jo pateiktus duomenis apie transporto priemones  apsaugą nuo duomenų atsitiktinio, neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
Prisijungimo duomenys (elektroninio pašto adresas, telefono numeris – privalomi) ir duomenys apie transporto priemonę (transporto priemonės markė, modelis, valstybinis numeris, identifikavimo numeris (VIN ) yra renkami Naudotojo registracijos į Servisą tikslu ir perduodami atitinkamam Servisui, į kurį Naudotojas registruojasi naudodamasis Portalo teikiama ONLINE REGISTRACIJOS paslauga.
Naudotojui neišreiškus savo sutikimo dėl Prisijungimo duomenų ir nepažymėjus varnelės laukelyje „Susipažinau ir sutinku su interneto svetainės geriservisai.lt naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika", registracija Portale ir/arba Naudotojo registracija į Servisą negalės būti tęsiama ir bus nutraukta, ir bus laikoma, kad Naudotojas neužsiregistravo Portale ir/arba į Servisą paslaugai gauti.
Naudotojas sutinka, kad Prisijungimo duomenys būtų tvarkomi „geriservisai.lt“ rinkodaros tikslais vadovaujantis šiomis Taisyklėmis išreikšdamas savo sutikimą pažymėdamas varnele laukelį:
„Sutinku gauti naujienlaiškius, kurių bet kada galėsiu atsisakyti, paspaudus nuorodą gauto naujienlaiškio apačioje arba pakeitus profilio nustatymus. Daugiau informacijos privatumo politikoje“

3. Portalo teikiamų paslaugų bendrosios nuostatos
„geriservisai.lt“ jokiu būdu nedalyvaus tarp Portalo naudotojų ir Servisų sudaromuose sandoriuose dėl pasirinktų Paslaugų atlikimo, „geriservisai.lt“ nekils jokių teisių ir pareigų susijusių su tokiais sandoriais tarp Servisų ir jų paslaugų gavėjų bei jokiais atvejais „geriservisai.lt“ negarantuoja ir nebus atsakingi dėl tinkamo paslaugų suteikimo.
Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne „geriservisai.lt“, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją (toliau – Informacija), kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Portalu ir/arba Paslaugomis, ir su tuo susijusius teisinius santykius.
Naudodamasis Portalu ir/arba jo teikiamomis Paslaugomis Naudotojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.
Naudojantis Portalu ir/arba jo Paslaugomis Naudotojui draudžiama:
- naudotis Portalu ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Portalo ir/arba Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Portalu ir (ar) Paslaugomis;
- laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujančią Informaciją, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas, prieštarauja viešajai tvarkai ir visuotinai pripažintiems moralės ir dorovės principams, arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę „geriservisai.lt“;
- bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokią Informaciją, kuri gali būti laikoma nešvankia, pornografinė, įžeidžianti, grasinanti, užgauli, diskriminacinė ar pažeidžianti teisės aktų reikalavimus;
- atliekant Registraciją pasirinkti ir/arba naudoti tokią elektroninio pašto adreso dalį, kuri gali būti laikoma nešvankia, pornografine, įžeidžiama, grasinančia, užgaulia, diskriminacine ar pažeidžiančia teisės aktų reikalavimus;
- apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant „geriservisai.lt“ darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;
- savavališkai reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir/arba paslaugas;
 Be aukščiau minėto, Naudotojas įsipareigoja nenaudoti Portalo ir/arba Paslaugų:
- bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
- teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Informacijos platinimui;
- pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises ar teises į prekių ženklus;
- bet kokių prekių ir/arba paslaugų reklamos platinimui.
Šalys susitaria, jog Naudotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų ir/arba kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, „geriservisai.lt“ įgyja teisę be išankstinio įspėjimo nedelsiant apriboti arba sustabdyti Naudotojo galimybes patekti į Portalą bei naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir /arba panaikinti ir/arba keisti visą ar dalį Naudotojo Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Naudotojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Portalo Paslaugomis. Naudotojas sutinka, kad „geriservisai.lt“ vienašališkai spręstų apie tai, ar Naudotojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį „geriservisai.lt“ sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.
Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, jog „geriservisai.lt“ nekontroliuoja kitų naudotojų ar trečiųjų šalių Informacijos, kurią Naudotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Portalu ar Paslaugomis, todėl „geriservisai.lt“ neužtikrina tokios Informacijos tikslumo, vientisumo ir kokybės.
Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Portalu ar Paslaugomis Naudotojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančios, nepadorios ar kitokios neigiamai Naudotoją veikiančios Informacijos.

4. Portalo teikiamų paslaugų ribojimas
„geriservisai.lt“ dėl kažkokių priežasčių modifikuodamas Portalą ir/arba keisdamas teikiamas Paslaugas pasilieka teisę bet kada nepranešęs Naudotojui keisti Portalą ir/arba teikiamas Paslaugas, o taip pat Portale pateikiamą informaciją. Naudotojas supranta ir sutinka, kad „geriservisai.lt“ niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Naudotojui.
 „geriservisai.lt“ turi teisę bet kada, be išankstinio perspėjimo:
- panaikinti ir/arba keisti visą ar dalį Naudotojo Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitą informaciją, kurią Naudotojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Portalo Paslaugomis, jeigu Naudotojas naudodamasis Portalu pažeidžia šias Taisykles, ir/arba kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus;
- apriboti arba sustabdyti Naudotojo galimybes patekti į Portalą bei naudotis Paslaugomis, jeigu Naudotojas naudodamasis Portalu pažeidžia šias Taisykles ir/arba kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.
„geriservisai.lt“ turi teisę Portalo profilaktinių arba kitų darbų metu apriboti ar nutraukti Portalo teikiamų Paslaugų teikimą atitinkamam terminui.
Šalys susitaria, kad „geriservisai.lt“ turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Portalo veiklą.
Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis panaikindamas savo Prisijungimo duomenis ir duomenis apie transporto priemones Portale nurodytu būdu.


5. Teisės į skelbiamą Informaciją

Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Naudotojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Prisijungimo duomenimis) ir visa Informacija, kurią jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Portalu, gali būti saugoma „geriservisai.lt“ 2 metus nuo paskutinio Naudotojo apsilankymo Portale (išskyrus duomenis, kurie, vadovaujantis įstatymų ir „geriservisai.lt“ Privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politikos nuostatomis, gali būti saugomi 6 mėnesius nuo ryšio datos).
Naudotojas supranta, kad jis pats, o ne „geriservisai.lt“, yra atsakingas už visą Informaciją, kurią Naudotojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Portalu ir/arba jo teikiamomis Paslaugomis.
Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad „geriservisai.lt“ turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Naudotojo gaunamą ir perduodamą Informaciją, siekiant aptikti „geriservisai.lt“ nepageidaujama ar pažeidžiančia šias Taisykles pripažįstamą Informaciją, o tokią Informaciją aptikus – ją šalinti ar blokuoti tokios Informacijos bet kokį perdavimą.
Visos teisės į Portalą ir jame esančius kūrinius yra saugomos. Jokia Portale esanti informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško „geriservisai.lt“ sutikimo.

6. „geriservisai.lt“ atsakomybės ribojimas.
Naudotojas sutinka, kad „geriservisai.lt“ nėra ir nebus atsakingas už Portalo ir/arba Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Naudotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
„geriservisai.lt“ jokiais atvejais nebus atsakingas už Portale esančių Servisų teikiamų transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto ir/arba kitokių jų teikiamų paslaugų kokybę.
„geriservisai.lt“ neatsako už jokią žalą ir/arba nuostolius, kuriuos gali patirti Naudotojas naudodamasis Portalu ir/arba Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinama bet kokią Informaciją.
Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, jog „geriservisai.lt“ nebus atsakingu už bet kokiu būdu Naudotoją ar kitas trečiąsias šalis pasiekiančią Informaciją, Naudotojui naudojantis Portalu ir/arba Paslaugomis, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkama Informacija ar tokios Informacijos paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.
Naudotojas supranta ir sutinka, kad „geriservisai.lt“ niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Naudotojo naudojimusi Portalu ir/arba Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Naudotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Naudotojui naudojantis Portalu ar Paslaugomis.
Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad „geriservisai.lt“ niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl Naudotojo veiksmų, kurie pažeidžia šias Taisykles ir/arba kitus Lietuvos Respublikos teises aktus, Naudotojui naudojantis Portalu ir/arba Paslaugomis.

7. Komunikacija su „geriservisai.lt“ Naudotojais .
„geriservisai.lt“ visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Naudotojui Portalo vietoje - Mano profilis/Vartotojo informacija nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Naudotojui siunčiama informacija laikoma gauta Naudotojo praėjus aštuonioms valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
„geriservisai.lt“ neatsako už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl kurių Naudotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš „geriservisai.lt“. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško skirto Naudotojui kopijos buvimas „geriservisai.lt“ serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Naudotojui išsiuntimą.
Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus, skundus klausimus Naudotojas siunčia Portale nurodytais kontaktiniais adresais.

8. Baigiamosios nuostatos.
Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Portale Naudotojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.
Visi tarp Naudotojo ir „geriservisai.lt“ kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal „geriservisai.lt“ buveinės vietą.